Nieuwsarchief

Tot 18 november 2017 kunnen nog aanvragen door organisaties en verenigingen worden ingediend. Aanvragen na genoemde datum worden meegenomen in de beoordeling over 2018.

Criteria voor de toekenning zijn:

- De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie (samenhang) in buurt, dorp of wijk te vergroten

- Uit de aanvraag blijkt de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd.

- De activiteiten dienen aantoonbaar worden uitgevoerd met zelfwerkzaamheid en eigen bijdrage van de deelnemers.

- De activiteit dient uitgevoerd in het jaar van subsidiebeschikking