Nieuwsarchief

Op donderdag 19 april j.l. hield Dorpsbelangen Scheemda de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. . De belangstelling hiervoor was goed te noemen (ondanks de zomerse omstandigheden).

Allereerst werd stilgestaan bij het plotseling overlijden op 10 april van onze geliefde burgemeester Pieter Smit. We zullen hem heel erg missen.

Vervolgens werd de agenda afgewerkt. In de bestuurssamenstelling vonden er geen wijzigingen plaats.

Via een powerpoint-presentatie werd – in vogelvlucht - het verenigingsjaar 2017 doorgenomen.

Onderwerpen waren o.a.:

Windmolenpark N33 (uitspraak beroepschrift medio mei 2018), de Brede school (opent in augustus 2020 zijn deuren). Zorg is vooralsnog de verkeersituatie (oversteken Oude Rijksweg) en wordt er gekozen voor een goede oplossing.

Overleg met woningbouwvereniging Acantus, waarin we nogmaals de zorg uitspraken over de verrommeling van bepaalde straten. Verder is het voornemen levensloopbestendige woningen te bouwen achter de Jumbo en zal er sloop en nieuwbouw plaatsvinden van huurwoningen.

Overleg met de Ondernemersvereniging Scheemda en dan met name over de dorpskern (Vredenhovenplein, Poststraat en de Brugstraat). Hebben afgesproken hierin samen op te trekken richting de gemeente Oldambt.

Het OZG, die 30 juni 2018 zijn poorten opent en waar iedereen het er over eens is, dat het voor ons dorp een grote aanwinst is.

Eveneens een aanwinst is de ontwikkeling van De Toekomst door eigenaar Koen Meijer. Naast cultuurhistorische waarde in "de toekomst" ook de recreatieve waarde (o.a. Wereldrestaurant, wandelpaden, waterpartijen en het houden van evenementen).

Hulde voor een aantal ouders aan de Plantsoenlaan, door m.b.v. de beschikbare buurtsubsidie, eigen bijdrage en inzet, een speeltuin te realiseren.

Tevens werd benadrukt, dat verenigingen jaarlijks een aanvraag in kunnen dienen bij Dorpsbelangen uit de Leefbaarheidssubsidiepot. Voorwaarden zijn o.a. zelfwerkzaamheid, eigen bijdrage en het de samenhang bevordert.

De financiën van de vereniging werden - door de kascommissie - in orde bevonden.

Bij de rondvraag werden een aantal zaken aan de orde gesteld. Deze worden meegenomen in de eerstkomende vergaderingen.

Het 2e gedeelte (na de pauze) van de avond kwam de Dorpsvisie aan de orde. Via een presentatie van de resultaten uit het onderzoeksrapport door studenten van de Hanzehogeschool.

Wanneer de Dorpsvisie gereed is, zal dit worden bekend gemaakt.

Al met al een geslaagde avond.