Nieuwsarchief

Het jaar 2020 was een ongekend en een onwerkelijk jaar. Een jaar waar voor iedereen veel is gebeurd.

Hopelijk zal alles in de loop van 2021 weer normaal verlopen.

Voor ons als Vereniging Dorpsbelangen Scheemda gold, door alle beperkingen, dat we vanaf maart 2020 weinig hebben kunnen vergaderen. Alleen 8 december jl. hebben we gedeeltelijk in vergadering en digitaal overleg gehad. Uiteraard hebben we informeel onderling overleg gehad en met de gemeente Oldambt over de lopende zaken via onze gebiedscoördinator Ali Dammer.

Naast overleggen, gingen ook de Algemene Ledenvergadering in april en de in september geplande schouw en dorpenronde (met de Gemeente Oldambt) niet door. Laatstgenoemde zijn inmiddels verplaatst naar september 2021.

In het kort hieronder vermeld wat er o.a. wel is gebeurd het afgelopen jaar:

- NPG-gelden. Sessie met de Gemeente Oldambt over het lokaal programma NPG, waarin de gemeente minimaal 33 miljoen mag investeren in de toekomst. Inmiddels zijn er 4 thema's uit naar voren gekomen (o.a. lokaal stimuleringsfonds voor dorpen en wijken). In de novemberuitgave van De Oldambster is hier uitgebreid op ingegaan. Start van de projecten is januari 2021.

- Centrumplan Scheemda. Naar aanleiding van onze dorpsvisie in 2019 is door de stede bouwkundige van de gemeente augustus j.l. samen met de ondernemersvereniging en betrokken ambtenaren een zgn. praatplan gepresenteerd. In de werkgroep wordt hier een vervolg aangegeven. Het centrumplan is voor ons als Dorpsbelangen een speerpunt.

- Klimaattafels. In november meegedaan aan een digitale bijeenkomst. De gemeente heeft hier uitgelegd voor welke opgaven men staat over het duurzaam opwekken van elektriciteit met zonnevelden en windmolens. De uitkomst wordt verwerkt in een enquête die zal worden voorgelegd aan alle inwoners en ondernemers. Vragen zullen o.a. zijn liever zonnevelden of windmolens en op welke plekken. Draagvlak is uitermate belangrijk en nodig.

- Windpark N33. Bijna voltooid is de bouw, waarvan 4 op ons grondgebied. Blij hiermee zijn we niet, heeft behoorlijke impact echter niet meer terug te draaien. Samen via de Dorpen Alliantie, waarin Dorpsbelangen Scheemda participeert met Dorpsbelangen Westerlee, Dorpscoöperatie's Meeden en Ommelanderwijk, Dorpsraad Zuidbroek en Dorpsbelangen Nieuw Scheemda-'t Waar met de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt is er het voornemen één gebiedsfonds te vormen. Inmiddels is een werkgroep geformeerd met ambtelijke ondersteuning. Hierin kunnen evt. afspraken worden gemaakt over de vorm van compensatie.

- Nieuwe Gebiedswethouder. Als opvolger van Laura Broekhuizen is Gert Engelkens benoemd. Informeel hebben we met hem gesproken. Formeel gaan we dit medio januari 2021 doen.

Positief voor ons dorp is inmiddels het gereedkomen van de Brede school De Zwerm, met daarin CBS Annewieke en OBS Futura, Kinderopvang KIWI, Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt, Logopedie Oldambt, Prenger Hoekman Fysiotherapie, Biblionet Groningen en gymzaal. Daarnaast is het openen van het verpleeghuis Havenzicht (locatie uiteraard bij de haven) door Oosterlengte belangrijk. Opname vindt plaats als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.

Zijn er vragen, opmerkingen of dingen waar U aandacht aan wil schenken. Mail of meldt het aan onze bestuursleden.

Tenslotte:

Dorpsbelangen Scheemda wenst alle bewoners fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021.