Nieuwsarchief

Maandag 13 mei 2019 houdt de Vereniging Dorpsbelangen Scheemda haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Eextahal (Steunstee) aan de Plantsoenlaan 19, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Aanvang 19:30 uur

AGENDA:

- Opening door de voorzitter

- Vaststellen agenda

- Mededelingen en ingekomen stukken

- Jaarverslag 2018

- Jaarverslag van de penningmeester

- Verslag Kascommissie

- Verkiezing Kascommissie

- Rondvraag

- Sluiting

PAUZE

Presentatie Dorpsvisie Scheemda

Het bestuur van dorpsbelangen hoopt dat u aanwezig kunt zijn.