Nieuwsarchief

Maandag 13 mei 2019 hield Dorpsbelangen Scheemda haar Algemene Ledenvergadering in de Eextahal te Scheemda.

Voorzitter Albert Oosterhoff opende de vergadering en heette iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom was er voor Ali Rozema en de studenten van de Hanzehogeschool en Wethouder Laura Broekhuizen.

Voor de pauze werd het formele gedeelte afgewerkt.

Via een presentatie werd het jaar 2018 doorgenomen. Aan bod kwamen o.a. de Brede school (gereed in 2020), De Toekomst, het OZG en de voorbereiding van de Dorpsvisie.

Tevens werd aangegeven, dat Woningbouwvereniging Acantus 16 grondgebonden en 24 Levensloopbestendige woningen wil bouwen aan de Hogeweg (tussen de Jumbo en De Havenborg). Aanvang bouw in 2020.

Vervolgens besprak penningmeester Bé Perdok het financiële gedeelte ( Uitstekend verzorgt volgens de Kascommissie - bestaande uit de heren Hensens en Zwik - die zich ook voor 2020 weer beschikbaar stelde) en gaf uitleg over de besteding van de Leefbaarheidsgelden aan verschillende verenigingen in ons dorp die een aanvraag hadden ingediend en voldeden aan de gestelde voorwaarden t.w.: een eigen bijdrage, gedaan worden door vrijwilligers en activiteit die de leefbaarheid dient.

De ontvangers waren:

 • Hertenkamp (vernieuwen dak verblijfruimte)
 • SC Scheemda (plaatsen Dugouts op hoofdveld)
 • SC Kwiek Olympiados (organiseren Streetdance en peuter Haloween)
 • Gasthuislaan en NOVO Woongemeenschap (organiseren gezamenlijke barbecue)
 • ijsvereniging Oldambt (aanpassing ingang en vergroten veiligheid kinderijsbaan)
 • De Zonnebloem (organiseren koffiemorgen in Nieuw Vredenhoven)
 • Ondernemersvereniging (organiseren Sinterklaasintocht en Twinkel-Twinkel)
 • Toneelvereniging De Vriendenkring (Jubileumuitvoering 40-ste keer)
 • Amusementskoor De Esborgzangers (jaarlijkse uitvoering)

Na de pauze werd de dorpsvisie, waaraan ruim een jaar is gewerkt, gepresenteerd door Wilbert Jager.

De studenten en hun begeleidster Alie Rozema werden in het zonnetje gezet.

Laura Broekhuizen nam vervolgens de ingebonden versie van de dorpsvisie officieel in ontvangst van voorzitter Albert Oosterhoff.

De input van de inwoners en instanties is bepalend geweest voor de inhoud van deze dorpsvisie en kent een 6-tal speerpunten nl.:

 • Het aanpassen van het centrum van Scheemda door het verbinden van de twee pleinen en door het toepassen van groen en zitgelegenheid voor bewoners
 • nieuwe kavels voor nieuwbouw
 • een volwaardige bibliotheek
 • het creëren van aansprekende entrees van het dorp
 • het niveau van het groenonderhoud omhoog
 • geen grote windmolens

De visie dient voor het college en de raad als leidraad hoe het dorp tegen plannen aankijkt, die in Scheemda gerealiseerd moeten (kunnen) worden. Voor Scheemda is deze visie van groot belang, omdat het centrum als speerpunt van het collegeprogramma is opgenomen.